.

Follow us on :

TH |
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด(มหาชน)


      1.หลักการและเหตุผล
     โดยที่ข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ และในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการกับข้อมูลอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย
     บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นเพื่อให้การ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและเจ้าของข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุดตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ซึ่งได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นหลักปฎิบัติสำหรับบริษัทฯ บริษัทในเครือ พนักงาน ลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นการแจ้งและยืนยันสิทธิของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

      2. ขอบเขตและการใช้
      นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานภายในองค์กรของ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุม รวมถึงลูกค้า คู่ค้า พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำเนินการของบริษัทฯ เช่นผู้เข้าชม หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น ของบริษัทฯ
      บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น
      นอกจากที่ระบุในนโยบายฉบับนี้แล้วการดำเนินงานบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการดำเนินการไปตามขอบเขตเพื่อประโยชน์หรือกิจกรรมเฉพาะด้านตามที่บริษัทฯ จะได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นการเฉพาะ และในทุกกรณีจะต้องเป็นการดำเนินการตามวัตุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบ และเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ แล้ว หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการได้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนี้

      3. วัตถุประสงค์
      การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ให้การดำเนินงานรวมถึงการพัฒนาระบบการทำงานของบริษัทฯ และบุคคลากรรวมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้า และคู่ค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      นอกจากที่ระบุในนโยบายฉบับนี้แล้วบริษัทฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตเพื่อประโยชน์หรือกิจกรรมเฉพาะด้านเป็นอีกส่วนหนึ่งตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งประกาศให้ทราบต่อไป

      4. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
      1. บริษัทในเครือ
      2. ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
      3. หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
      4. หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

      5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปในขอบเขต และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยจัดให้มีการจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity) และปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแจ้งวัตถุประสงค์และการขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ
      ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาจัดเก็บตามความเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เท่านั้น

      7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย
      บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดไว้เฉพาะพนักงานที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น มีการกำหนดรหัสผ่านและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการกำหนดระเบียบปฎิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
      การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย และการได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

      8. การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
      บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจของทุกฝ่าย ทั้งนี้อาจจะมีการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยบางโปรแกรม เช่น คุกกี้ (Cookies) ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วย
      คุกกี้ คือ ข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรือบนอุปกรณ์ เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์นี้ และช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถแสดงเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้

      9. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯ รับรองว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดังนี้
      - สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ บุคคลที่จะได้รับข้อมูล และระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูล
      - สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
      - สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
      - สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
      - สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการชั่วคราว
      - สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
      - สิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
      ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และยื่นต่อคณะทำงาน ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

      10. ความรับผิดชอบของพนักงานและบุคคลากรของบริษัท
      บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ คำสั่ง ให้พนักงาน และบุคคลากรของบริษัทฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดตาม ระเบียบ คำสั่ง ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าการฝ่าฝืน เพิกเฉย ละเลยไม่ปฏิบัติตามย่อมส่งผลให้พนักงาน หรือบุคคลกรนั้นอาจต้องรับผิดหรือรับโทษเป็นส่วนตัว

      11. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
      คณะทำงานจะทำหน้าที่แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและไม่ขัดต่อกฎหมาย

      12. ทบทวนนโยบาย
      บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทฯ จะประกาศแจ้งความเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

      13. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
      หากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายที่ระบุไว้ หรือเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทาง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
      ที่อยู่ : 324 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
      อีเมลล์ : Law@zebra-head.com
      เบอร์โทรศัพท์ : 02-7205959 ต่อ 1006 ,1008 (ติดต่อได้เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)