.

Follow us on :

TH |
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับคู่ค้า และ ลูกค้า
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ


      1. บททั่วไป
      เพื่อเป็นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในอนาคต บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าและลูกค้าของ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งและอธิบายให้ท่านในฐานะคู่ค้าหรือลูกค้าของบริษัทฯทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลและปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านซึ่งบริษัทฯได้รับมาโดยตรงจากท่านหรือทางอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วิธีการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การจำกัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบ หรือการทำลาย ตลอดจนระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูล รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆภายใต้ประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      2.กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     ภายใต้ประกาศฉบับนี้กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัท ฯ ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลประกอบด้วย
          2.1 คู่ค้า หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เข้าเสนอราคาเพื่อขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่บริษัท ฯหรือได้ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทฯ โดยตรง ในกรณีของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวกับบริษัทฯ หมายถึงผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นๆ
          2.2 ผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้า ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาหรือผู้แทน หรือตัวแทนนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจ ของห้างหุ้นส่วน บริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่ได้แสดงเจตนาจะเข้าทำสัญญา และ/หรือจะลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ รวมทั้งเจ้าของร้านค้าที่จะเข้าทำธุรกิจในฐานะคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น
          2.3 ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้า ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่ซื้อหรือจะซื้อสินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของคู่ค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้าของบริษัทฯเช่น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลากรอื่นๆและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฎในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้จัดการ ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า และผู้สั่งจ่ายเช็ค ผู้ขนส่ง เป็นต้น

      3. วิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          3.1 บริษัท ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและรับข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
          (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ฯ
          ท่านอาจให้ข้อมูลแก่บริษัท ฯ โดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.zebra-head.com หรือ ช่องทางอื่น เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ เมื่อท่านส่งมอบเอกสารและสำเนาเอกสารต่างๆซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฎอยู่มาให้กับบริษัท ฯ เมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำติชม หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นต้น
          (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ
          บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
          (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
          บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือในบางกรณีบริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน หรือแหล่งข้อมูลทางการค้า เป็นต้น
          3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และพื้นฐานอำนาจทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องรับความยินยอมจากท่าน บริษัท ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเสมอ

      4. วัตถุประสงค์
     การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามนโยบายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ให้การดำเนินงานรวมถึงการพัฒนาระบบการทำงานของบริษัทฯ และบุคลากรรวมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้า และคู่ค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      5. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
          1. บริษัทในเครือ
          2. ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
          3. หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
          4. หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

      6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ
     ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เท่านั้น

      7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย
     บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดไว้เฉพาะพนักงานที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น มีการกำหนดรหัสผ่านและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการกำหนดระเบียบปฎิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

      8. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทฯ รับรองว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดังนี้
     - สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ บุคคลที่จะได้รับข้อมูล และระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูล
     - สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
     - สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
     - สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
     - สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการชั่วคราว
     - สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
     - สิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
     ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และยื่นต่อคณะทำงาน ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

      9.สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
     หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติของบริษัท ฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท ฯ โดยช่องทางการติดต่อตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าบริษัท ฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

      10. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
     หากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายที่ระบุไว้ หรือเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช่องทาง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
     ที่อยู่ : 324 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
     อีเมลล์ : Law@zebra-head.com
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-7205959 ต่อ 1006 ,1008 (ติดต่อได้เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565