.

Follow us on :

TH | EN


     บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องครัวสเตนเลสสตีล "ตราหัวม้าลาย" มาตรฐาน ISO 9001:2000 ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้


     - วางแผนประสานงานสื่อ online ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามแผนงานในเวลาที่กำหนด (กำหนด Content, Media Plan และกิจกรรม Online แต่ละเดือน) - วางแผนการใช้จ่ายค่าโฆษณา Online รายงานสรุปผล - ดูแลประสานงานการตลาด ช่องทางขาย Ecommerce (Shopee Lazada Shop@24) ร่วมกับฝ่ายขายและ Agency - ประสานงานกับช่องทาง Modern Trade & Tradition Trade เกี่ยวกับสื่อการขาย ณ ร้านค้า (POSM, Display) - สนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
- สามารถใช้ Adobe Ilustration Photoshop Aftereffect เบื้องต้นได้
- มีความรู้ความเข้าใจ การยิง Ad บน Social Media Platform ต่างๆ เช่น Facebook Line
- สามารถบริหารจัดการสื่อ online ยิงโฆษณาตามช่องทางต่างๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- เข้าใจการใช้ภาษา Communication Design, เข้าใจผู้บริโภค
- มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจเทรนด์ ชอบเรียนรู้พัฒนาตนเอง ตามทันเทรนด์ Online

     1. ดูแลระบบงานตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วนนำเข้า 2. ดูแลตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป 3. ดูแลเกี่ยวกับ สคบ.และ มอก.สินค้าสำเร็จรูป 4. ร่วมกำหนดวิธีการทำสอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 5. ประสานงานในการส่งชิ้นงานเพื่อทดสอบกับหนวยงานภายนอก
คุณสมบัติ:
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีปรสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ระดับหัวหน้างาน ในงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
4. สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถใช้เครื่องมือวัด และคอมพิวเตอร์ได้ดี
6. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

     ควบคุมการผลิต กำหนดและจัดทำวิธีการทำงาน หรือมาตรฐานการทำงาน และการตรวจสอบ
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการควบคุมงานด้านการผลิต
4. มีความสามารถในการกำหนดและจัดทำวิธีการทำงาน หรือมาตรฐานการทำงาน และการตรวจสอบ
5. มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต
6. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
7. มีประสบการณ์ในงานปั๊มโลหะ หรืองานฉีดพลาสติก พิจารณาเป็นพิเศษ
8. สาารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

     รับ จัดเก็บ จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่เครื่องจักร และสินค้าสำเร็จรูป
คุณสมบัติ:
1. เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโลจิกติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงาน สโตร์วัสดุสินเปลือง วัตถุดิบ อะไหล่ หรือคลังสินค้าสำเร็จรูป
4. มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
5. ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้
6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

     1. จัดทำ บันทึก แก้ไข ยกเลิกสูตรการผลิต(BOM) และขั้นตอนการผลิต(Routing) 2. จัดทำคำนวณต้นทุนมาตรฐานสินค้า (Rollup Cost) และคำนวณหาองค์ประกอบของต้นทุนสินค้า 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ชั่วโมงการทำงานจริงเปรียบเทียบชั่วโมงมาตรฐาน 4. ตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของเครื่องจักร และรายงานเวลาการสูญเสีย
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีประสบการณืด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัทำรายงาน นำเสนอข้อมูล
5. มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
6. มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำเกี่ยวกับงานด้านตัวเลข
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม Oracle ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     ซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. สาขา แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3 - 5 ปี
4. อ่านแบบ Drawing ใช้เครื่องมือวัดละเอียด เวอร์เนีย ไมโครได้
5. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในงานกลึง กัด ไส ได้
6. มีประสบการณ์ในงานซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ Progressive Die พิจารณาเป็นพิเศษ

      กำกับดูแลงานบริหารด้านบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท ตรวจสอบ และอนุมัติความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงินทุกประเภท กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลา ร่วมกำหนดกลยุทธ์กับผู้บริหารเรื่องการจัดการภาษีอากรให้องค์กร กำกับดูแลการปรับปรุงและการบันทึกบัญชี การวางระบบบัญชีให้เป็นมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป
คุณสมบัติ:
• เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านงานบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
• มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Preferred) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      มีทักษะในด้านการตลาด การสำรวจข้อมูลคู่แข่ง วิเคราะห์ตลาดคู่แข่งขัน และการนำเสนอ ข้อมูล มีความเข้าใจในระบบการขายห้าง Modern Trade และ ห้าง Department มาก่อน มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า และ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า อย่างน้อย 3 – 5 ปี
3. มีความเข้าใจในระบบการขายห้าง Modern Trade และ ห้าง Department มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ต้องมีพาหนะส่วนตัวที่มีสภาพพร้อมและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
6. กรณีผ่านงาน Makro, Lotus, Big C จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

     
คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Payroll คิดเงินเดือน OT โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
กับบริษัทที่มีพนักงานเกิน 500 ขึ้นไป อย่างน้อย 5 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลเพื่อการจ่ายเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานทั้งบริษัท
• มีทักษะด้านการบริหารค่าจ้าง ภาษีเงินได้และกองทุนประกันสังคม
• มีทักษะการวิเคราะห์ และผ่านการสำรวจโครงสร้างค่าจ้าง ผลตอบแทนของพนักงาน
• ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ ละเอียด รอบคอบ รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ช่างสังเกต และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ใช้โปรแกรม Power Vision ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านบริหารงานบุคคลและธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผ่านการ
ทำงานในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ในด้านสรรหาว่าจ้าง แรงงานต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน
5. มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพดี มีทักษะ ในการติดต่องาน ทั้งภายใน ภายนอก และสามารถ
ทำงานระบบได้ดี
6. มีทักษะ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ หากมีพาหนะส่วนตัวในการปฎิบัติงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ สำนักงานใหญ่ :
ระยอง :

โทร:02-7205959-60 ต่อฝ่ายบุคคล 2504