.

Follow us on :

TH | EN


     บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องครัวสเตนเลสสตีล "ตราหัวม้าลาย" มาตรฐาน ISO 9001:2000 ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้


     
คุณสมบัติ:
1.เพศหญิง อายุ 30-35 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ ด้านการทำเอกสาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.จัดหา เจรจาต่อรองค่าขนส่งสินค้า ทั้งทางเรือและทางอากาศ
5.มีทักษะในการอ่าน เขียน เอกสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง โต้ตอบ E-mail ได้ดี

      -
คุณสมบัติ:
1.เพศหญิง อายุ 30-35 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการทำเอกสาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.จัดหา เจรจาต่อรองค่าขนส่งสินค้า ทั้งทางเรือและทางอากาศ
5.มีทักษะในการอ่าน เขียน เอกสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง โต้ตอบ E-mail ได้ดี

     -
คุณสมบัติ:
1.เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
3.มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านบัญชี
4.มีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย,ตรวจสอบ การคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน
6.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
7.จัดทำแบบยื่นภาษี ภงด 1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.36
8.จัดทำและตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่บันทึกในใบสำคัญทั่วไป (Journal Voucher)
9.เป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
10.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     
คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Payroll คิดเงินเดือน OT โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
กับบริษัทที่มีพนักงานเกิน 500 ขึ้นไป อย่างน้อย 5 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลเพื่อการจ่ายเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานทั้งบริษัท
• มีทักษะด้านการบริหารค่าจ้าง ภาษีเงินได้และกองทุนประกันสังคม
• มีทักษะการวิเคราะห์ และผ่านการสำรวจโครงสร้างค่าจ้าง ผลตอบแทนของพนักงาน
• ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ ละเอียด รอบคอบ รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ช่างสังเกต และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ใช้โปรแกรม Power Vision ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     -
คุณสมบัติ:
1.เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
2.ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
3.มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านบริหารการเงินทั้งหมด
4.ดูแลและควบคุมการรับ-จ่ายเงิน
5.สั่งจ่ายเช็ค และส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร
6.จัดหาแหล่งเงินทุน และความเหมาะสมของการใช้วงเงินสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
7.ติดต่อประสานงานสถาบันการเงิน ในการจัดทำ L/G, P/N และสินเชื่ออื่นๆ
8.จัดทำรายงาน Cash Flow,รายงานสถานะทางการเงิน,รายงานวงเงินสินเชื่อ
9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านบริหารงานบุคคลและธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผ่านการ
ทำงานในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ในด้านสรรหาว่าจ้าง แรงงานต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน
5. มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพดี มีทักษะ ในการติดต่องาน ทั้งภายใน ภายนอก และสามารถ
ทำงานระบบได้ดี
6. มีทักษะ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ หากมีพาหนะส่วนตัวในการปฎิบัติงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
3. มีประสบการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ ด้านบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 หรือ OHSAS 18001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถประสานงานและถ่ายทอดความรู้ได้ดี


     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 5 ปี ในระดับหัวหน้างาน ด้านวางแผนการผลิต
4. มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ การกำหนด และจัดทำวิธีการทำงาน หรือจัดมาตรฐานการทำงาน
และตรวจสอบ 3 ปีขึ้นไป
4. มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต
5. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง


     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ การออกแบบวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ และกำหนดการทดสอบได้
4. ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
2. วุฒิ ม.3 – ปวส. สาขาแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ งานซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. อ่านแบบ Drawing ใช้เครื่องมือวัดละเอียด เวอร์เนีย และไมโครได้
5. มีประสบการณ์ การซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ Progressive Die จะพิจารณาเป็นพิเศษ     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ การเขียนและพัฒนาโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
5. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
6. สามารถใช้โปรแกรม ORACLE ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


     1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักรในโรงงาน
คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน , เทคนิคการผลิต , ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเลคทรอนิค
2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี
4. อ่านแบบวงจรไฟฟ้า มีความรู้ในระบบไฮดรอลิค นิวเมติค PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     1. วางแผน บริหาร จัดการงานในสายการผลิต
คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, ไฟฟ้า, เครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานต่อไปนี้ งานปั๊มขึ้นรูป, งานแม่พิมพ์, งานบรรจุสินค้าและควบคุมสต็อคสิ

      -
คุณสมบัติ:
1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย /หญิง อายุ 30 - 35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลโรงงาน ระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบงานฝึกอบรมได้ หากเคยรับผิดชอบงานธุรการ
สำนักงานและ / หรือเป็น จป.วิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

      -
คุณสมบัติ:
1. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไม่ต่ำกว่า 5 ปี และผ่านงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้เรื่อง PLC/Hydraulics จะพิจารณาเป็นพิเศษ


     -
คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีความรอบรู้เส้นทางขนส่ง และสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี
4. มีความรอบรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ
6. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 30 คนได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าจัดส่ง 3 ปีขึ้นไป
8. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี

สนใจติดต่อ สำนักงานใหญ่ :
ระยอง :

โทร:02-7205959-60 ต่อฝ่ายบุคคล 2502