.

Follow us on :

TH | EN


     บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องครัวสเตนเลสสตีล "ตราหัวม้าลาย" มาตรฐาน ISO 9001:2000 ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้


     - ดูแลควบคุมงาน ก่อสร้างและโครงสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ดูแลการซ่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจเช็คทำเอกสาร รวบรวมข้อมูล Daily Report - ดูแลควบคุมผู้รับเหมางานให้เป็นไปตามแผนงาน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความรู้ด้านไฟฟ้าและประปา

     
คุณสมบัติ:
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.มีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
2.มีทักษะในการจัดเรียงสินค้า และประสานงานกับห้างได้ดี
3.เคยผ่านงาน PC ขายห้าง หรือทำงานห้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ดี ขยัน เรียนรู้เร็ว
6.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และรู้จักเส้นทางใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เป็นอย่างดี

     - ควบคุมดูแลการใช้เครื่องบันทึกเงินสด (POS) - ดูแลตรวจนับเงินสดสำรองเพื่อเป็นเงินทอนประจำวัน - ดูแลตรวจนับ การรับเงิน การทอนเงิน การชำระด้วยบัตรเครดิต การออกบิลใบกำกับภาษ๊ - ปิดยอดขายแต่ละวันและจัดทำเอกสารส่งยอดเงิน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ตอบข้อถามของลูกค้า - บันทึกการโอนสินค้า เข้า-ออก - บันทึกการรับคืนสินค้า
คุณสมบัติ:
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์รับชำระเงินสดรับชำระด้วยบัตรเครดิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบกำกับภาษี และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีประสบการณ์งานบริการ ต้อนรับลูกค้าโชว์รูมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     - ร่วมวางแผน กำหนดกลยุทธ์การขาย ติดตามผลการขายให้เป็นไปตามแผน และแสวงหาช่องทางใหม่ๆ ในการขาย -นำเสนอสินค้าใหม่ สินค้าจัดรายการ เพื่อเพิ่มยอดขาย ดูแลความพร้อมของพื้นที่ขายปกติ พื้นที่การขายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของราคา,รายการสินค้า ติดตามการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ต้องมีพาหนะส่วนตัวที่มีสภาพพร้อมและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
- มีความเข้าใจในระบบการขายห้าง Central , Robinson , The Mall และ ห้าง Department มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านบริหารจัดการงาน การเงินทั้งหมด - ดูแลและควบคุมการรับ-จ่ายเงิน - สั่งจ่ายเช็ค และส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร - จัดหาแหล่งเงินทุน และความเหมาะสมของการใช้วงเงินสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ - ติดต่อประสานงานสถาบันการเงิน ในการจัดทำ L/G, P/N และสินเชื่ออื่น ๆ - จัดทำรายงาน Cash Flow , รายงานสถานะทางการเงิน,รายงานวงเงินสินเชื่อ - ตรวจสอบเอกสารการขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งออก-นำเข้าสินค้า - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม ORACLE ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
- อายุ 35-45 ปี

     - รับผิดชอบในการบริหารและดูแลระบบขนส่งสินค้า - ตรวจสอบงานของพนักงานขับรถในความรับผิดชอบ และจ่ายงานให้แก่พนักงานขับรถ - จ่ายใบงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาของทีมขนส่ง - บันทึกข้อมูลการจัดส่งงาน Update ลงในระบบ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขนส่ง - แก้ไขปัญหา, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการรับ-ส่งสินคาเป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์บริหารในการจัดการส่งสินค้า บรรจุภัณฑ์, สินค้าสำเร็จรูป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในงาน
      รับผิดชอบดูแลการบริหารภายใน Showroom/Outlet จัดตกแต่งชั้นวาง/จัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย ตรวจสอบป้ายชื่อรายละเอียดสินค้า/ราคา ให้ถูกต้องอยู่เสมอ - บริหารการขาย การต้อนรับลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น ให้รายละเอียดสินค้าต่อลูกค้าและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง ทันสมัยเสมอ - ดูแลควบคุมการเงิน ดูแลการจัดส่งสินค้า วางแผนประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างราบรื่น - บริหารสินค้าคงคลังให้มีความพร้อมสำหรับการขายและตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อคสินค้า
คุณสมบัติ:
มีประสบการณ์ ด้านการบริหารการขายสินค้าในโชว์รูม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และเคยเป็นผู้บังคับบัญชา
-มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


     1.ดูแลการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่าน Social Network Facebook Instagram Twitter ,Marketing media 2.โพสขายสินค้าของบริษัทฯในสื่ออนไลน์ 3.เขียนรีวิวสินค้าใน Blogger, Pantip , Google Plus และในสื่อออนไลน์ 4.ดูแลอัพเดท Facebook ให้มีความเคลื่อนไหว 5.อัพเดทข้อมูลและรูปภาพ และเพิ่มสินค้าใน Website 6.โหลดข้อมูลขึ้นเวปไซต์ขายของออนไลน์ 7.ขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ของสื่อออนไลน์
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง ,
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- รู้จัดติดตาม Trend เข้าใจ popular culture และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้
- รู้จักการวัดผลกับเป้าหมายที่วางไว้ และทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด


     1. ดูแลระบบงานตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วนนำเข้า 2. ดูแลตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป 3. ดูแลเกี่ยวกับ สคบ.และ มอก.สินค้าสำเร็จรูป 4. ร่วมกำหนดวิธีการทำสอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 5. ประสานงานในการส่งชิ้นงานเพื่อทดสอบกับหนวยงานภายนอก
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีปรสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ระดับหัวหน้างาน ในงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
4. สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถใช้เครื่องมือวัด และคอมพิวเตอร์ได้ดี
6. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

     ควบคุมการผลิต กำหนดและจัดทำวิธีการทำงาน หรือมาตรฐานการทำงาน และการตรวจสอบ
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการควบคุมงานด้านการผลิต
4. มีความสามารถในการกำหนดและจัดทำวิธีการทำงาน หรือมาตรฐานการทำงาน และการตรวจสอบ
5. มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต
6. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
7. มีประสบการณ์ในงานปั๊มโลหะ หรืองานฉีดพลาสติก พิจารณาเป็นพิเศษ
8. สาารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง


     รับ จัดเก็บ จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่เครื่องจักร และสินค้าสำเร็จรูป
คุณสมบัติ:
1. เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโลจิกติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงาน สโตร์วัสดุสินเปลือง วัตถุดิบ อะไหล่ หรือคลังสินค้าสำเร็จรูป
4. มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
5. ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้
6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

     1. จัดทำ บันทึก แก้ไข ยกเลิกสูตรการผลิต(BOM) และขั้นตอนการผลิต(Routing) 2. จัดทำคำนวณต้นทุนมาตรฐานสินค้า (Rollup Cost) และคำนวณหาองค์ประกอบของต้นทุนสินค้า 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ชั่วโมงการทำงานจริงเปรียบเทียบชั่วโมงมาตรฐาน 4. ตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของเครื่องจักร และรายงานเวลาการสูญเสีย
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีประสบการณืด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัทำรายงาน นำเสนอข้อมูล
5. มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
6. มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำเกี่ยวกับงานด้านตัวเลข
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากใช้โปรแกรม Oracle ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     ซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. สาขา แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3 - 5 ปี
4. อ่านแบบ Drawing ใช้เครื่องมือวัดละเอียด เวอร์เนีย ไมโครได้
5. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในงานกลึง กัด ไส ได้
6. มีประสบการณ์ในงานซ่อม / สร้างแม่พิมพ์ Progressive Die พิจารณาเป็นพิเศษ

     
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านบริหารงานบุคคลและธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผ่านการ
ทำงานในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ในด้านสรรหาว่าจ้าง แรงงานต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน
5. มีภาวะผู้นำสูง บุคลิกภาพดี มีทักษะ ในการติดต่องาน ทั้งภายใน ภายนอก และสามารถ
ทำงานระบบได้ดี
6. มีทักษะ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
7. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ หากมีพาหนะส่วนตัวในการปฎิบัติงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ สำนักงานใหญ่ :
ระยอง :

โทร:02-7205959-60 ต่อฝ่ายบุคคล 2504