.

Follow us on :

TH |
ประกาศแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดในพื้นที่
(CCTV Operation Notice)
----------------------------------------------------------------------------------

            ด้วยบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารของบริษัทฯ เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทฯรวมทั้งท่านซี่งเป็นบุคคลากร พนักงาน ผู้ปฎิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมาของบริษัทฯ รวมทั้งผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ ที่เข้ามายังเขตพื้นที่ ในการนี้บริษัทฯ จำเป็นจะต้องดำเนินการบันทึกภาพและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการทำงานของกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ดังกล่าว

            เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศแจ้ง รายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบันทึกของกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลดังนี้

     1.พื้นฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานกฏหมายดังต่อไปนี้
      - ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
      - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญทัดเทียมกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      - ความจำเป็นในการปฎิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ

     2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
      1.เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
      2.เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทฯ จากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
      3.เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้นและดำเนินคดีทางกฎหมาย
      4.เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
      5.เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
      6.เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือการป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

     3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้
      ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทฯ เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
• ภาพนิ่ง
• ภาพเคลื่อนไหว
• เสียง
• ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
      ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจจะล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฎิบัติงาน

     4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นเพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
      1.หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือดำเนินคดีความต่างๆ
      2.ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

     5.สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของท่าน
      บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความเคารพต่อสิทธิและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอเรียนแจ้งว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ให้สิทธิบางประการดังต่อไปนี้กับท่านซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ
      1.สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
      2.สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      3.สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
          3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
          3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
          3.4 เมื่ออยู่ในช่วงที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      4.สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฏหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ

     6.ระยะเวลาในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
      เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

     7.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ
      นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

     8.ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

     9.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศ
      บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นครั้งคราว และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง www.zebra-head.com โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ
      การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไป จะถือว่าท่านได้รับทราบข้อกำหนดต่างๆ แล้ว

     10.การติดต่อสอบถาม
      ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
      • ชื่อ: บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
      • สถานที่ติดต่อ: 324 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
      • อีเมล: Law@zebra-head.com
      • เว็บไซต์: www.zebra-head.com
      • เบอร์โทรศัพท์: 02-720-5959 ต่อ 1006, 1008 (ติดต่อได้ ณ เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

      ตัวอย่าง ป้ายแจ้ง CCTV Notice สำหรับติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าสู่พื้นที่

Copyright ©2004 Satien Stainless Steel Public Company Limited. All rights reserved.